Saturday, 25 January 2020 г. 21:53

Days of reception of citizens on personal matters

Full name The post Reception day Time of reception

Chukaev Seysengazy Zhumagalievich

Akim of the Kurchum district

Wednesday

9.00-12.00

Umitbaeva Razya Duisenkhanovna

Deputy akim

Tuesday

9.00-12.00

Kalelov Mamyrbek Zhalimkhanovich

Deputy akim

Thursday

9.00-12.00

Azimbaev Kairat Zainoldabekovich

Deputy akim

Friday

9.00-12.00

Abilmazhinov Asan Kazezbekovich

Head of the akim’s staff

Monday

9.00-12.00

 

05-02-2016